Informacje dotyczące naboru - Szkoła ponadpodstawowa

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

2023-07-31 06:00 - 2023-08-02 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła ponadpodstawowa
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

2023-07-31 06:00 - 2023-08-02 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła ponadpodstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

2023-08-03 08:00 - 2023-08-03 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła ponadpodstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

2023-08-08 08:00 - 2023-08-08 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła ponadpodstawowa
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

2023-08-09 06:00 - 2023-08-10 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła ponadpodstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2023-08-09 08:00 - 2023-08-09 12:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła ponadpodstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2023-08-11 08:00 - 2023-08-11 13:50

Postępowanie uzupełniające
Szkoła ponadpodstawowa
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

2023-05-15 04:00 - 2023-05-31 12:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2023-07-31 06:00 - 2023-08-02 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

2023-05-15 04:00 - 2023-06-19 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2023-07-31 06:00 - 2023-08-02 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

2023-06-23 04:00 - 2023-07-12 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

2023-07-12 15:05 - 2023-07-12 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2023-08-03 08:00 - 2023-08-03 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

2023-07-13 01:00 - 2023-07-18 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2023-08-08 08:00 - 2023-08-08 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2023-07-21 01:00 - 2023-07-21 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2023-08-09 08:00 - 2023-08-09 12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

2023-07-21 23:05 - 2023-07-26 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2023-08-09 06:00 - 2023-08-10 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2023-07-27 04:00 - 2023-07-27 14:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2023-08-11 08:00 - 2023-08-11 13:50