Informacje dotyczące naboru - Szkoła ponadpodstawowa

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

2024-05-15 07:00 - 2024-05-29 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-07-29 06:00 - 2024-07-31 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

2024-07-03 04:00 - 2024-07-10 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

2024-07-03 09:00 - 2024-07-10 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-08-01 08:00 - 2024-08-01 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

2024-07-11 08:00 - 2024-07-15 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-08-06 08:00 - 2024-08-06 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2024-07-19 10:00 - 2024-07-19 12:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-08-08 08:00 - 2024-08-08 14:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

2024-07-19 12:05 - 2024-07-24 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-08-08 08:00 - 2024-08-12 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2024-07-25 08:00 - 2024-07-25 14:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła ponadpodstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-08-12 08:00 - 2024-08-12 14:00