Oferta edukacyjna: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Pionkach -Technikum

Kontakt

Adres
Pionki Aleja Jana Pawła II 7
26-670 Pionki
Telefon 486121524
Adres e-mail ckziu.pionki@gmail.com

Oferta


Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:Oddziały rekrutacyjne

1mT - technik mechanik

Oddział ogólnodostępny


Technik mechanik

to zawód w którym uczeń nabywa teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu mechanika - obsługi nowocze­snych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania   prac   projektowych,   produkcyjnych   oraz   remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. W trakcie nauki zdobędzie ponadto umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania.

W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminów zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem:

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Przygotowanie do studiów Politechniczne, Matematyczne
Przedmioty rozszerzone Matematyka, Język angielski
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski, Informatyka
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

1lT - technik logistyk

Oddział ogólnodostępny
Technik logistyk   

zajmuje     się     planowaniem,      organizowaniem,      kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz  wykorzystaniem  informacji  płynących  z  rynku  w  celu  optymalizacji  korzyści  wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.  Aby  realizować  stawiane  przed  nim  zadania,  musi  posiadać  szeroką  wiedzę  z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminów zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem:

SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportuPrzygotowanie do studiów Ekonomiczne
Przedmioty rozszerzone Matematyka, Język angielski
Oceny z przedmiotów dodatkowych Geografia, Język angielski
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

1gT- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Oddział ogólnodostępny


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje oraz publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminów zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem:

PGF. 04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF. 05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przygotowanie do studiów Politechniczne, Informatyczne
Przedmioty rozszerzone Matematyka, Język angielski
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski, Informatyka
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

1tT - technik organizacji turystyki

Oddział ogólnodostępny


Technik organizacji turystyki

to  zawód  dla  ludzi  z  pasją,  ciekawych świata i natury, posiadających zainteresowania krajoznawcze, kulturalne
i administracyjne, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Do podstawowych obowiązków w zawodzie należy:  kompleksowa   obsługa   klienta   w   zakresie   przyjmowania  zleceń,   programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych. Przedstawiciele zawodu powinni profesjonalnie organizować zajęcia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, dbać
o dobra atmosferę w czasie wyjazdów turystycznych, wspierać rezydentów i pilotów wycieczek. Praca technika organizacji turystyki przyjmuje w głównej mierze formę działań indywidualnych, związanych z intensywnymi kontaktami z klientami.  Godziny  pracy  bywają  zmienne,  a  czas  pracy  może  przekroczyć  8 godzin dziennie. Trzeba się liczyć z pracą wykonywaną w weekendy i święta.


W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminów zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem:

HGT. 07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT. 09 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przygotowanie do studiów Przyrodnicze, Społeczne
Przedmioty rozszerzone Geografia, Język angielski
Oceny z przedmiotów dodatkowych Geografia, Język angielski
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

1żT - technik żywienia i usług gastronomicznych

Oddział ogólnodostępny


Technik   żywienia    i    usług   gastronomicznych 
to atrakcyjny zawód na rynku pracy.  Obserwowany jest  systematyczny  wzrost  punktów  i  lokali  gastronomicznych,
a korzystanie z nich przez społeczeństwo staję się coraz popularniejsze. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu usług żywieniowych. Absolwent kierunku jest  przygotowany  do  sporządzania  potraw  i  napojów,  wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia (m.in. planuje  i  ocenia jadłospisy), organizowaniem i wykonywaniem usług żywieniowych. Do jego głównych zadań należy układanie diet, sporządzanie dań zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, obsługa klientów, estetyczne podawanie   potraw,   sporządzanie  napojów,   planowanie
i   rozliczanie  działalności  lokalu.  W    zakresie     jego      czynności    znajduje   się     również   obliczanie   wartości   odżywczej i energetycznej  posiłków,  układanie menu – codziennego i okolicznościowych.

W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminów zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem:

HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone Matematyka, Język angielski
Oceny z przedmiotów dodatkowych Biologia, Język angielski
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.